top of page

VitalRoom - Økt pasientsikkerhet i psykiatrien

Regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan har som et viktig hovedmål å bedre kvalitet og pasientsikkerheten med nye tekniske løsninger. Sammen med Oslo Universitetssykehus og Equanostic har VitalThings etablert utviklingsprosjektet "VitalRoom", hvor vi skal utvikle et bredbåndradar multisensorsystem for økt pasientsikkerhet i psykiatrien. Et viktig prosjekt med støtte fra Forskningsrådet.

ØKT PASIENTSIKKERHET

Et stort behov

I 2019 ble det gjennomført hele 542.000 pasientdøgn i psykiatrien. Akuttpsykiatriske pasienter har særskilte behov og utfordringer som blant annet søvnforstyrrelser, behov for rolige omgivelser nedsatt fysisk helse og redusert evne til å samarbeide rundt måling av bl.a. vitale parametere. I tillegg utgjør dessverre selvmord en utfordring innenfor psykiatriens areal.

I dag er akuttpsykiatriens overvåkning inngripende, søvnforstyrrende og bemanningskrevende, hvor ansatte må fysisk tilse pasient og måle pustefrekvensen minst hver 2.time, gjerne oftere i starten.

Behovet for økt og bedre somatisk overvåkning i akuttpsykiatrien er stort. Nøyaktige og kontinuerlige målinger vil bidra til styrket pasientsikkerhet. I tillegg kan tilgjengeliggjøring av søvndata skape nye behandlingsmuligheter.

iStock-1166335598.png

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

TILTAK 23 Regjeringen vil be de regionale helseforetakene, i samarbeid med Helsedirektoratet, vurdere om bruk av sensorteknologi i døgnavdelinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et relevant hjelpemiddel for å forebygge pasientskader og selvmord.

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF er tildelt innovasjonsmidler fra Forskningsrådet og Helse Sør-ØST RHF for å utvikle og innføre avansert sensorteknologi i samarbeid med innovasjonsselskap i privat næringsliv. Flere andre helseforetak i regionen skal delta i dette prosjektet. 

MÅLET

VitalRoom

VitalRoom har som mål å etablere nye arbeidsrutiner og teknologi for kontinuerlig og trygg overvåkning av psykatriske pasienter. Prosjektet ønsker å ivareta en utviklingsprosess som gir reell brukermedvirkning, hensyntar helselovgivningen, de regulatoriske forhold (MDR) og anerkjente teknologiske standarder. 

VitalRoom ønsker å bidra til:

  • Økt pasientsikkerhet

  • Bedre pasienthverdag

  • Tryggere arbeidsforhold

  • Bedre utnyttelse av ansattressurser

  • Utvidet nytteeffekt gjennom potensialet i kunstig intelligens

iStock-1340029915.png

Endelig utforming kan bli endret som følge av pågående utviklingsprosess.

KONTAKTLØSE OG KONTINUERLIGE MÅLINGER MED MULTISENSOR BREDBÅNDSRADAR (UWB)

Kontaktløse målinger vil skape mulighet for å måle og følge viktige vitale parametere hos psykiatripasienter som ikke alltid har mulighet til godta kroppsnært utstyr. Å unngå behov for fysiske tilsyn, særlig på natt, gir pasientene mer ro og er mindre inngripende enn dagens praksis. Sensorsystemet vil kunne følge pasientens pustefrekvens, lokalisasjon, bevegelse/uro og søvn. 

Måling gjennom et multisensor system vil kunne gi bedre kvalitet på måledata over betydelig større areal (f.eks. hele pasientrom med bad), samt gi en økt teknisk sikkerhet. Bredbåndradar er helt trygt og har f.eks. lavere sendeeffekt enn f.eks. trådløse øretelefoner. 

EN NY MÅTE Å JOBBE PÅ

Tilgjengeliggjøring og bearbeiding av kontinuerlige data er et viktig fokus i prosjektet. De ansatte skal få tilgang til alarmer og relevant informasjon der de har behov. Utvikling av et smart installasjonsverktøy skal gjøre driftsetting betydelig enklere. Databehandling og bruk av kunstig intelligens for behandling av multisensor datastrøm og evaluering av alle de kliniske parameterene som måles åpner for nye og mer intelligente varsler. Økt kvalitet i pasientbehandlingen er hovedfokus.

SAMARBEIDET

Et næringssamarbeid som dekker hele verdikjeden

Prosjektet er tildelt VitalThings, OUS og Equanostic. I tillegg bidrar en rekke sykehus, institusjoner og pasientorganisasjoner. Samarbeidet kobler sammen bred kunnskap om kjerneteknologi, omfattende klinisk ekspertise og forskningskompetanse. 

VitalThings har allerede et etablert og pågående utviklingsløp for medisinsk teknisk utstyr og vil gjennomføre produktutviklingen i tett samarbeid med OUS og Equanostic. Målet er å skape et system som gir økt pasientsikkerhet, tryggere arbeidsforhold og en bedre pasienthverdag gjennom VitalRoom.

Partnere

vitalthings.png
OUS_logo_CMYK.png
Equanostic logo sort.png
forskningsradet.png
bottom of page