top of page

Helsedirektoratet mener: “Bruk digital hjemmeoppfølging”Helsedirektoratet publiserte nylig en sluttrapport for utprøving av digital hjemmeoppfølging (DHO). Rapporten viser at DHO bør være en del av fremtidens helseomsorg.


Av Hanne H. Berg


Teknologi er avgjørende

Digital hjemmeoppfølging vil bli en nødvendighet i fremtiden. Statistisk sentralbyrå (SSB) melder om at det vil bli en betydelig mangel på sykepleiere- og helsefagarbeidere i fremtiden. I 2035 vil Norge mangle så mye som 28.000 sykepleiere, og 18.000 helsefagarbeidere. Betydningen av å supplere dagens helsetjenester med teknologi vil derfor kunne være avgjørende for at vi skal få den helseomsorgen vi ønsker.Teknologi er en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

- RegjeringenDigital hjemmeoppfølging gir økt trygghet

I Helsedirektoratets sluttrapport om nasjonal utprøving av digital hjemmeoppfølging ble ny teknologi testet i helsetilbudet til flere kommuner mellom 2018-2021. Prosjektets formål har vært å komme med nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging. Hele 735 pasienter og 250 fastleger har vært inkludert i utprøvingen av ny teknologi for å ta vare på personer i kommunale helseforetak.

Digital hjemmeoppfølging bidrar til økt trygghet både for brukerne og deres pårørende. Fordelene er begrunnet i blant annet økt kunnskap, kontroll over egen sykdom og helse, at tjenestemottakere har noen å kontakte, og vet at noen følger med på deres målinger.


Helsetilstanden stabiliseres

Bruk av teknologi i eget hjem hadde også en positiv innvirkning på brukernes helse og livskvalitet. Rapporten viser at 12 måneder etter inklusjon, var dødeligheten lavere i tiltaksgruppen sammenliknet med kontrollgruppen som ikke tok i bruk digital hjemmeoppfølging.

Statistikken bekreftet færre innleggelser på sykehus, og færre besøk hos fastlegen. I tillegg mente mange at egenbehandlingsplanen gir god støtte i å leve best mulig med sykdom og plager.

Utprøvingen viste også at forbruk av helsetjenester ble noe redusert hos kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten viste i tillegg at prosjektet hadde en nedgang i akuttinnleggelser for kolspasienter.Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

- Velferdsforsker Kåre Hagen


Bidrar til bedre samhandling for helsepersonell

Helsepersonell ga tilbakemelding om at digital hjemmeoppfølging bidrar til bedre samhandling. I rapporten kunne sykepleiere og leger fortelle at de opplever dette som en effektiv måte å følge opp pasienter på. Eksempler nevnt i rapporten er:

  • Fange opp tegn til forverring

  • Gi innsikt i egen sykdom

  • Understøtte bedre dialog i konsultasjon hos fastlegen

Nasjonal helse- og sykehusplan understreker at helsetjenesten må ta i bruk teknologi for å flytte tjenester hjem til pasientene, og samarbeide om helhetlig oppfølging av pasienter på tvers av nivåene.

bottom of page