top of page

Autoskår - En innovativ anskaffelse

Gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv og helsevesenet skapes ny teknologi for økt pasientsikkerhet.

ØKT PASIENTSIKKERHET

Hvorfor Autoskår?

St. Olavs hospital har behov for ny teknologi for å måle vitale parametere (puls, pust, oksygenmetning i blodet, temperatur, blodtrykk og våkenhet). Blant utfordringene i dag, er hvor tidkrevende det er å koble til dagens utstyr med mange kabler. Det er også utfordrende at pasientene har liten bevegelsesfrihet når de er koblet til instrumentene. Tilsvarende har sengepostene behov for løsninger som gir mulighet for mer kontinuerlig overvåkning av sårbare pasientgrupper enn dagens praksis som er intervallbasert tilsyn.

 

Ansatte må i tillegg sjonglere mellom mange forskjellige datakilder for å få totalbildet på tilstand til pasientene. I en stresset hverdag gir dette høy kognitiv belastning på mange. Manuell dokumentasjon og manglende samhandling mellom systemer kan også påvirke kvaliteten på pasientbehandlingen.

VitalThings mobilt system

Hva er Autoskår?

Autoskår er en innovativ anskaffelse og et innovasjonspartnerskap som dekker sykehus i Helse-Midt, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), og samarbeidskommuner hvor Malvik kommune er representant. VitalThings er valgt til å utvikle og implementere løsningen sammen med DNV Imatis, en anerkjent og etablert internasjonal aktør på helserelatert programvare og teknologisk infrastruktur.

ØKT PASIENTSIKKERHET OG BEDRE ARBEIDSHVERDAG FOR HELSEPERSONELL

Løsningen representerer et betydelig steg fremover teknologisk og bruksmessig hvor mange pasienter vil kunne følges mer kontinuerlig på en måte som tidligere kun har vært forbeholdt intensiv- og overvåkningsavdelingene.

 

Gjennom kontinuerlig og kontaktfri overvåkning kan man identifisere helseforverring tidligere, iverksatte nødvendig behandling og hindre unødvendig sykdomsutvikling. I tillegg skal systemet også kunne fungere som et sikkerhetsnett for overdosering av sterke smertestillende. Hensikten er å gi økt pasientsikkerhet og bedret arbeidshverdagen til helsepersonell.

GENERASJONSSKIFTE FOR PASIENTOVERVÅKNING

Vi har startet arbeidet med å utvikle systemet som skal integreres tett inn i de aktuelle brukermiljøene, med fokus på akuttmottaket på St. Olav hospital fra oppstart. Prosjektperioden strekker seg til slutten av 2023 med målsetting om et ferdig utviklet sensorsystem med tilhørende app løsning på tjenestetelefoner (f.eks. Myco3 og iPhone4).

 

Dette gir blant annet helsepersonell enkel mulighet for registrering av pasient med scanning av armbånd, håndtering av sensorsystemet, alarmer og konfigurasjoner direkte gjennom telefonene og en kontinuerlig oversikt over helsetilstand og vitale parametere for pasienter som er registrert.

FASTMONTERT VERSJON

Endelig utforming kan bli endret som følge av pågående utviklingsprosess.

MOBIL VERSJON

Endelig utforming kan bli endret som følge av pågående utviklingsprosess.

Partnere

st-olav.png
UNN logo.jpg
innovasjon norge.png
malvik kommune logo.png
sykehusinnkjøp logo.png
DNV Imatis logo.png
vitalthings.png
bottom of page